Gillerts kennel

Norsk Lundehund

Svenska Lundehundsällskaptets avelsprogram

För att utöka avelsbasen för den norska Lundehunden, behöver så många hundar som möjligt få avkommor. Norsk Lundehundklubb uppmanar alla som har friska tikar att ta en kull på dessa, åtminstone en gång. Likaså uppmuntrar man alla ägare av friska hanhundar att göra dessa tillgängliga för avel. Liknande uppmaningar går också att finna på svenska Lundehundsällskapets hemsida och i RAS dokumentet (Rasspecifik avelstrategi).  

I stadgarna för svenska Lundehundsällskapet står det att föreningens mål är att verka för en sund avel av den norska Lundehunden. I dokumentet RAS beskrivs målen att säkerställa en genetiskt hållbar avel av den norska Lundehunden mer specifikt. Trots det, föds det få Lundehundar i Sverige. Detta beror enligt svenska Lundehundsällskapet på att de flesta Lundehundägare är ointresserade av avel. Om Sverige ska kunna leva upp till målen om att stärka avelsbasen för den norska Lundehunden, behöver alla hjälpas åt i det arbetet. 

För styrelsen är det viktigt att informera och uppmuntra Lundehundägare till avel i de kanaler man har förfogande över, t.ex. svenska Lundehundsällskapets hemsida, facebookgrupp och medlemstidning. För uppfödarna handlar det om att sälja Lundehundar som passar för avel, till dem som är intresserade av det, samt att i möjligaste mån sprida ut sina hundar över ett större geografiskt område. Likaså behöver tik- och hanhundsägare samarbeta och hjälpa varandra att möjliggöra träffar och umgänge med sina hundar. Eftersom vi som har Lundehundar är måna om rasen och att den ska fortsätta sprida sina gener vidare, finns det goda förutsättningar att ett ökat informationsutbud, kan leda till ett ökat intresse för dessa frågor. Och med upplysning och samarbete kan vi komma långt i det arbetet. 

Länkar 
Stadgar svenska Lundehundsällskapet: lundehund.se/dokument/PDF/Stadgar-SLS-slutligversion-8513.pdf
Rasspecifik avelsstrategi: lundehund.se/wp-content/uploads/2015/03/RAS_Norsk-lundehund_2016.pdf

Hur avelsarbetet fungerar i praktiken
Om du vill ta del av hur föreningens avelsarbete fungerar i praktiken och hur föreningen bemöter medlemmar och uppfödare som ställer frågor och lämnar tips på hur vi kan underlätta för uppfödarna och  stärka avelsarbetet, rekommenderar jag dig att läsa nedanstående länkade dokument. Där finns de motioner jag ombads lämna till till styrelsen samt de svar jag har fått på dem. Dessa dokument visar att föreningen inte arbetar efter sina egna stadgar och inte heller följer 
det avtal man har med svenska kennelklubben via RAS dokumentet. 

Vid det senaste årsmötet valdes nya personer in i styrelsen vilket gör att föreningen får en ny chans att ta upp det viktiga avelsarbetet. Samtidigt har de tidigare tongivande styrelsemedlemmarna fortfarande framstående positioner genom att ansvara för vad som skrivs i medlemstidningen samt att som valberedare styra vilka som får väljas in. Det innebär i praktiken att den forma styrelsen fortfarande bestämmer över vad som ska skrivas i medlemstidningen samt vilka som väljs in i styrelsen, men slipper ifrån allt det arbete man har som styrelsemedlem. Jag önskar den nya styrelsen all lycka till, men makten sitter dessvärre fortfarande de tidigare tongivande styrelsemedlemmarna på.

För att ta del av turerna runt motståndet att följa avelsprogrammet, stadgarna och RAS samt hur medlemmar och uppfödare blir bemötta som vill bidra till det arbetet, bifogar jag mina motioner samt styrelsens svar nedan. Jag hade hoppats att ni som deltog i årsmötet 2021 hade läst igenom mina motioner och stöttat mina förslag, istället för att rösta bort dem enligt styrelsens uppmaning. Utan uppfödarna får vi inga valpar. Därför behöver alla hjälpas åt att bidra till att underlätta avelsarbetet för uppfödarna.    

1-Motioner-till-SLS-arsmote-2021-gallande-verksamhetsaret-2019-samt-styrelsens-utlatande-over-motionen-1.pdf 

2-Bilaga-till-mortioner-verksamhetsaret-2019-2.pdf

3-Motioner-till-SLS-arsmote-2021-gallande-verksamhetsaret-2020-samt-styrelsens-utlatande-over-motionen-1.pdf

4-En-motionars-reflektioner-over-arsstamman-2021.pdf 

Dessvärre fortsätter trakasserierna mot mig. I Lundehundtidningen nr 2 2021, skriver man att mina valpar finns på okänd ort, samtidigt som man i en extra ruta bredvid anger vilka problem det innebär när valparna inte är ägarregistrerade hos skk. Dessvärre hann detta inte göras före tidningen gick i tryck, då mina valpar fortfarande var så unga och det är valpköparna som ska göra detta, under förutsättning att de vill lämna ut sina uppgifter. Däremot hade jag anmält bostadsort för dem alla till en representant för föreningen i god tid före tidningens tryck. Ägarregistrering hos skk hade förstås inte hunnit komma in för de valpar som fötts efter mina heller, men där hade man tagit vara på de uppgifter som lämnats om dem och skrivit vart de skulle hamna. Det är mycket sorgligt att personer som ägnar sig åt trakasserier och förtal får sitta kvar på betydelsefulla poster i en förening där vi alla behöver hjälpas åt för att stärka avelsarbetet för den Norska Lundehunden.